Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
ระบบลาราชการ
รองรับการกรอกแบบฟอร์มใบลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งไปขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงมีการตรวจสอบวันลา การแนบเอกสารประกอบ และการทำรายงานต่างๆที่ต้องการ