Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
เกี่ยวกับเรา
บริษัท                 แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง           10/60-61   ซอยประชาชื่น 1   ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ                            กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์             0-2913-7844-5
โทรสาร              0-2556-0498
ทุนจดทะเบียน     15  ล้านบาท 
 
ประวัติความเป็นมา
          บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด ได้รวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดการข้อมูลให้มีความรวดเร็ว และทันสมัยกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยฝีมือคนไทย  

          บุคลากรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากร ที่ทำงานด้านสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญด้านระบบบริหารงานข้อมูลเอกสาร ตลอดจนการติดตามงาน และการพัฒนาระบบงานด้านกฎหมายที่สำคัญในหลายโครงการ  ทำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบสำนักงานอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจองทรัพยากร, ระบบลา, ระบบบุคลากร และระบบบริหารการประชุม และระบบติดตามงานกฎหมาย, ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน และระบบสืบค้นคำวินิจฉัย เป็นต้น

          บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการเป็น Core Engine ที่ใช้ในการจัดเก็บ และค้นหาข้อมูล และการติดตามงาน (Workflow) ซึ่งทั้ง 2 โมดูล เป็น Engines สำคัญที่บริษัทฯ นำไปพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Web Application) ต่าง ๆ มากมาย ตลอดจนพัฒนาให้เป็นโปรแกรมระบบที่สามารถพร้อมใช้งาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า Praxticol  

          โปรแกรมระบบ Praxticol และ Engines ของบริษัทฯ พัฒนารองรับการทำงานแบบ Stateless ที่ Facebook และ Google ก็พัฒนาระบบให้รองรับการทำงานแบบ Stateless เช่นเดียวกัน 

          การทำงานแบบ Stateless มีความสามารถในการบริหารจัดการ และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยใช้คุณสมบัติของเครื่องแม่ข่ายน้อยลง เพราะการทำงานแบบ Stateless ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Server ตลอดเวลา เมื่อหน้าจอการทำงานของผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ระบบจะทำการเรียกข้อมูลผ่าน Web Service  ทำให้ลดภาระการทำงานของ Server ซึ่งเป็นผลทำให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายน้อยลง สามารถเพิ่มขยายการ ให้บริการกับผู้ใช้งานในอนาคตได้โดยง่าย สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทาง ในด้านการให้บริการ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านระบบฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ และคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความสามารถ คุณสมบัติ ความเสถียร (Stability) ความเป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)  และราคาที่เหมาะสมกับความต้องการและข้อจำกัดต่าง ๆ ของลูกค้า  โดยให้คำแนะนำที่เป็นกลางไม่ยึดติดกับผลิตภัณฑ์เฉพาะบางยี่ห้อ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า    
ผลงานที่ผ่านมาของระบบ Praxticol
ผลงานที่รองรับจำนวนผู้ใช้งาน และข้อมูลจำนวนมาก
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
          เป็นระบบรายงานและสั่งการ ของกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ ทั้งเรื่องงานข่าว งานกำลังพล งานสื่อสาร งานยุทโธปกรณ์ และงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ข้อมูลของทุกเหล่าทัพรวมศูนย์ สามารถเรียกดูรายงานและสถิติของเหตุเการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแบบภาพรวมได้
 
2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
          เป็นระบบจัดเก็บ Statement ของบัตรเครดิต และบัตรชนิดอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท บัตรเครดิต กรุงไทย เพื่อให้บริการสืบค้น เรียกดู และสั่งพิมพ์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและสาขาต่างๆ ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งชนิดไฟล์ภาพ และไฟล์ Text Overlay  
 
3. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
          เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ระยะที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบกฎหมายทั้งหมดของ สว., ระบบบุคลากร และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
4. ศาลฎีกา
          เป็นระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการเก็บและค้นหาข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นต้น
 
รายชื่อลูกค้าของบริษัทฯ
1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2. การเคหะแห่งชาติ
3. สำนักงานศาลยุติธรรม
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. การประปานครหลวง
6. การไฟฟ้านครหลวง
7. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
9. สำนักงานประกันสังคม
10. กองบัญชาการกองทัพไทย
11. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13. ธนาคารออมสิน
14. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
15. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
17. สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
18. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
19. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
20. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
22. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท เอส วี โอ โอ จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด
25. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
27. กรมการขนส่งทางบก
28. กรมบัญชีกลาง
29. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
30. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
31. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษระหว่างประเทศ
32. ไทยทีวีสี ช่อง 3
33. มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 
35. โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36. บริษัท แฟชั่นทีวี จำกัด
37. กรมข่าว กองทัพอากาศ
38. Pfizer Global Pharmaceuticals
39. NEC Infrontier Thai Limited
40. บริษัท สยามเภสัช จำกัด
41. สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42. บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทยจิมทอมสัน จำกัด
43. บริษัท ฤทธา จำกัด
44. บริษัท ไทยยูรีเทรน เคมิคอล จำกัด
45. บริษัท มิตซุย สยามคอมโพเน้นท์ จำกัด
46. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
47. กรมโยธาธิการและผังเมือง
48. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
49. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
50. บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
51. Thai Beverage Can Ltd. 
52. บริษัท สหการประมูล จำกัด
53. สภากาชาดไทย