Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
ระบบจองห้องประชุม
บุคลากรในหน่วยงานสามารถทำรายการจองห้องประชุมผ่านระบบแบบ online ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าห้องไหนว่างหรือไม่ว่างตามช่วงเวลาที่ต้องการ
ระบบจองรถ

รองรับการกรอกแบบฟอร์มการใช้ยานพาหนะผ่านระบบแบบ online แล้วส่งไปขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ก่อนจะถูกส่งไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อจัดยานพาหนะให้เหมาะสม ระบบยังมีส่วนควบคุมและติดตามการใช้รถ และตัวผู้ขับขี่รถด้วย