Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
บันทึกประวัติทุกด้านของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ หรือ User ที่จะเข้าใช้งานระบบ e-office ในทุกๆโมดูลด้วย