Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
ระบบบริหารวาระการประชุม
สนับสนุนงานด้านการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มสร้างเรื่องเพื่อเสนอผ่านระบบ การนำเรื่องมาจัดเข้าวาระการประชุม การบันทึกรายละเอียดผู้ร่วมประชุม การเรียกดูวาระการประชุม การบันทึกมติในที่ประชุม และการติดตามผลตามมติในที่ประชุม