Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
          สนับสนุนงานด้านสารบรรณทั้งหมด ทั้งการลงทะเบียนเพื่อออกเลขรับ/เลขส่ง และการรับ/ส่ง/เสนอ/เกษียนหนังสือ ทั้งภายในหน่วยงาน และยังรวมถึงการรับ/ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐาน  e-CMS version 2.0 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกด้วย นอกจากนี้ ระบบยังมีเครื่องมือในการสืบค้นและติดตามหนังสือที่ต้องการได้ด้วย