Support: 0-2913-7844-5   E-mail: info@praxis.co.th 
  
WORKFLOW
          สนับสนุนงานด้านการออบแบบและควบคุมการเดินเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆในองค์กร โดยผู้ใช้สามารถสร้าง flow, Process, Action และ Route ได้เอง สามารถสร้าง e-form ในระบบได้เอง สามารถนำระบบไปใช้ในการอนุมัติสั่งการตามสายการบังคับบัญชาในองค์กร รวมถึงกระบวนงานอื่นๆที่ต้องมีการกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขได้